top of page
DSC06765_edited_edited.jpg

ขั้นตอนการดำเนินการ

หน้าหลัก >  เทคโนโลยี > ขั้นตอนการดำเนินการ

เราเป็นทีมที่แข็งแกร่งแม้ต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก

ขั้นตอนการดำเนินการ

จะเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนากับทาง Everwide ได้อย่างไร? เรามีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1

ทางลูกค้ายื่นความประสงค์ในหัวข้อที่ต้องการวิจัยและพัฒนา

หากประสบกับปัญหาเรื่องต้นทุน ระยะเวลาการส่งมอบ ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติในระดับเดียวกัน หรือการใช้งานใหม่ที่มีความท้าทายและต้องการให้เราร่วมพัฒนาไปด้วย

2

ประเมินหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

เพื่อเป็นการร่นระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้า ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ เราจะทำการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้พิจารณา

3

ประเมินความเป็นไปได้

หากผลิตภัณฑ์ที่มีไม่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้ เราจะทำการประเมินความเป็นไปได้โดยพิจารณาจาก ตลาดปัจจุบัน ต้นทุน เทคโนโลยี กระบวนการการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ ฯลฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

4

เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

เมื่อจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามที่ลูกค้าใช้งานอยู่ หากมีข้อมูลทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนดังนั้นจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ได้มาโดยละเอียด

5

ตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการการทดลอง

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ทางนักวิจัยจำเป็นต้องมีการทดลองผสมผสานสารต่าง ๆ เพื่อให้ได้ที่ส่วนประกอบเหมาะสม 

6

ให้บริการตัวอย่างสำหรับการทดสอบแก่ลูกค้า

ส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าได้ทดลองการใช้งานจริง กุญแจแห่งความสำเร็จล้วนเกิดขึ้นจากความผิดพลาด การทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เราสามารถเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี Everwide พร้อมที่จะออกแบบและปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

7

ปรับเปลี่ยนสูตรตามผลการทดสอบ

จากผลการใช้งานจริงแสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของตัวอย่าง ทำให้นักวิจัยทราบว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสูตรอย่างไร และทำการทดสอบดูว่าผลลัพธ์เป็นไปตามที่ทิศทางที่ตั้งไว้หรือไม่

การพัฒนาดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว และในบางครั้งอาจพบกับปัญหาอย่าง Bottleneck

แต่เราพร้อมเผชิญกับปัญหาที่พบ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปทีละขั้น

logo PSD.png
請提供專案所需求的產品需求
Upload File

感謝您聯絡我們!

bottom of page